මෙම මාර්ග ගත පාඩම සමඟ එකතු වීම සඳහා ‘Join via Zoom app’ ලෙස ලබා දී ඇති තීරුව ඉදිරියෙන් ඇති Join යන වචනය මත ක්ලික් කරන්න.

days
hours
minutes
seconds

Details

Topic: බලය – 4 කොටස
Hosted By:
Start: Wednesday Dec 9, 2020 09:00 AM
Duration: 40
Timezone: Asia/Kolkata

Note: Countdown time is shown based on your local timezone.

Please login to join this meeting.